Onderwijs
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Onderwijs

Onderwijs is het belangrijkste wat je kinderen en jongeren kunt meegeven. Bij een conflict in het onderwijs zijn er alleen maar verliezers

In het onderwijs werken bevlogen mensen. We zijn vaak zo druk met onze onderwijstaken, dat goed communiceren er bij inschiet.

Samenwerking binnen scholen en faculteiten gaat niet altijd goed. Vaak gaan we er van uit, dat het wel goed komt.”

Inmiddels heb ik tientallen mediations begeleid binnen het onderwijs, van primair onderwijs en voortgezet onderwijs tot hogescholen en universiteiten. Iedere school en onderwijsinstelling heeft haar eigen dynamiek en haar eigen problematiek.

Wat mij telkens weer raakt is de liefde van de mensen voor het onderwijs. Je werkt niet toevallig in het onderwijs; het is een bewuste keuze.

In het verleden heb ik als advocaat veel geadviseerd binnen het onderwijs maar ook veel geprocedeerd; zowel bij de kantonrechter in arbeidszaken als bij klacht- en beroepsinstanties. Deze achtergrond komt in mediations goed van pas. Het maakt je bekend met de arena van het conflict in het onderwijs maar ook met de specifieke dynamiek bij de scholen en de instellingen.

Mediation past bij uitstek in een branche als het onderwijs. Mediation vraagt om de wil zelf, buiten procedures om, het conflict op te lossen. Partijen nemen hun verantwoordelijkheid, stappen over hun eigen schaduw en staan voor een respectvolle bejegening naar de ander. Dit zijn kwaliteiten die ik terug zie bij mensen die werken in het onderwijs.

Voorbeelden van door mij behandelde trajecten:

Mediation in het onderwijs binnen een afdeling of vakgroep

Er is veel veranderd in het onderwijs èn in de samenleving. De veranderingen in de samenleving hebben hun weerslag in de klas. Niet iedereen kan deze veranderingen probleemloos bijbenen. Verschuil in visie op beleid en functioneren van elkaar kan een team uit elkaar drijven. Er wordt steeds minder echt met elkaar gesproken en naar elkaar geluisterd. De verbinding wordt als het ware verbroken. Er is geen samenwerking meer. Men gaat elkaar uit de weg.

In een traject van teamcoaching en/of mediation kan gewerkt worden aan herstel van onderling vertrouwen en een gevoel van weer samen een gezamenlijk doel nastreven.

Via procesbegeleiding kan op minder formele wijze voorkomen worden dat de situatie escaleert.

Ook een studiedag of heidag in het onderwijs kan aangegrepen worden om zaken die niet goed lopen in een team met elkaar te bepreken en ook een blik te werpen op de toekomst. Hoe kan de samenwerking verbeterd worden? Waar willen we staan met het team over 5 jaar? Waar willen we om bekend staan binnen en buiten de school of de onderwijsinstelling?

Voorkom dat iedereen na de heidag weer over gaat tot de orde van de dag door de gemaakte afspraken met elkaar vast te leggen en evaluaties in te bouwen.

Teamcoaching of teammediation is Maatwerk. Neem voor meer info contact op via info@viellevoye.nu

Zorgverleners die “heisa” ervaren in hun team/vakgroep/maatschap, maar hun collega’s niet kunnen bewegen tot mediation of procesbegeleiding hebben de mogelijkheid inzicht te krijgen in de situatie en zelf een manier te vinden om het conflict het hoofd te bieden via 1 op 1 coaching. Je neemt weer zelf de regie over de situatie.

Voor mij is mediation het creëren van vrede op microniveau

Conflictoplossing zonder wapengekletter maar door partijen samen in dialoog te brengen een oplossing vinden en goed juridisch vastleggen, waarna beide partijen verder kunnen

Mediation tussen ouders en school

Meestal is het contact tussen school en ouders goed. Maar wanneer kritiek uitmondt in een conflict is dit niet alleen uitermate stressvol voor ouders en docenten maar ook voor de betrokken leerling.

Onderwerpen die conflicten oproepen zijn een tegenvallend schooladvies, pesten waarbij de leerkracht niet adequaat optreedt, grote uitval van lessen, slechte communicatie (bijvoorbeeld bij gescheiden ouders) of een onheuse bejegening, opgelegde straffen en onvoldoende aandacht voor zorgleerlingen.

Hoewel conflicten vaak leiden tot klachten bij het schoolbestuur en de klachtencommissie, wordt er niet altijd gedacht aan mediation om het conflict op te lossen.

De meerwaarde van mediation is, dat partijen met elkaar in gesprek blijven en begeleid door een gekwalificeerde bemiddelaar, snel en zonder belastende procedures samen tot een oplossing komen en weer met elkaar verder kunnen, niet in de laatste plaats in het belang van de leerling.

Mediation tussen onderwijsinstelling en student

Wanneer de studie niet vlekkeloos verloopt, om wat voor reden dan ook, kunnen er conflicten ontstaan tussen de onderwijsinstelling en de student.

Je kunt het niet eens zijn over de beoordeling of de toegekende cijfers, het bindend studieadvies, de toelating tot een master of volgende studiejaren, de (scriptie)begeleiding en de opzet van een studieprogramma.

Studenten dienen steeds vaker beroepschriften in. Hiermee wordt echter zelden bereikt wat ze willen bereiken. Veel sneller en effectiever is het om in mediation met elkaar in gesprek te gaan en een gezamenlijk gedragen oplossing te vinden. Onderwijsinstellingen staan hier open voor en zitten ook niet te wachten op procedures die veel negatieve energie vragen.

Mediation in het onderwijs met arbeidsrechtelijke problematiek

De arbeidsrechtelijke verhoudingen tussen docenten/leerkrachten/personeel en management en bestuur brengen niet zelden conflicten met zich mee. Zowel de één als de ander voelt zich onbegrepen. Ze lijken verschillende belangen te hebben en verschillende doelen na te streven. Op één lijn komen ten aanzien van beleid is een onneembare vesting geworden. Het management is ontevreden over het functioneren van de docent/leerkracht/medewerker en deze accepteert de manager niet als hiërarchisch meerdere. Niet zelden mondt dit uit in (langdurige) arbeidsongeschiktheid die (mede) veroorzaakt of in stand wordt gehouden door het arbeidsconflict.

Via procesbegeleiding kan getracht worden de situatie niet te laten escaleren en weer on speaking terms te komen.

Echter, is het conflict al dieper geworteld, dan zal een mediation noodzakelijk zijn om een samenwerking weer mogelijk te maken. Mediation zorgt er voor dat partijen weer met elkaar in gesprek gaan, aangeven wat belangrijk voor hen is en wat hen geraakt heeft. Er kunnen afspraken gemaakt worden voor de toekomst. De toekomst kan inhouden een hervatte samenwerking, een eventuele overplaatsing binnen de organisatie, maar ook een geregeld afscheid wanneer partijen tot de conclusie komen dat het geschonden vertrouwen niet hersteld kan worden.

Is een medewerker of leidinggevende niet bereid om een mediationtraject in te gaan, dan kan 1 op 1 conflictcoaching een manier zijn om het conflict te kunnen hanteren zonder er aan onderdoor te gaan. Je krijgt handvatten om het conflict te kunnen overzien, ook het ontstaan ervan, en om de toekomst conflictvaardiger in te gaan.

Mediation tussen leerkrachten, bestuur en Raad van Toezicht

In een dergelijk conflict gaat het veelal om macht en om posities. De verbinding tussen de gelederen is verbroken en er wordt niet meer naar elkaar geluisterd. Er is een gevoel van onveiligheid en een hoog ziekteverzuim. De incidenten stapelen zich op en de situatie wordt uiteindelijk onhanteerbaar. Vertrouwen wordt over en weer opgezegd.

Mediation helpt partijen over hun eigen schaduw heen te stappen. Het grotere plaatje, het belang van de school, de kinderen en het onderwijs moet weer leidend worden.

Indien er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk, moet een oplossing gevonden worden, waarbij een exit van bepaalde personen goed geregeld wordt. Hiermee wordt voorkomen dat personen en het imago van de school beschadigd worden.

Neem voor meer informatie telefonisch contact op of plan een gratis strategiegesprek op een tijdstip dat u goed uitkomt.