gezondheidszorg mediator mediation zorg en welzijn teammediation groepsmediation conflictoplosser coflictoplossing
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Gezondheidszorg

Wat het vak in de zorg zo boeiend maakt, is het contact met mensen. Het is ook wat het vak zo moeilijk maakt.

Samenwerking is in de gezondheidszorg cruciaal. Alleen dan ben je als zorgverlener van toegevoegde waarde voor de patiënt.

We kunnen geen goede zorg leveren als er niet goed voor ons wordt gezorgd en we niet goed voor elkaar zorgen. Chronische stress veroorzaakt door een slechte werkomgeving, maakt ons zelf ziek”

Sinds 2008 ben ik veelvuldig ingeschakeld door ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, kinderpsychologen en instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg, verpleegzorg, thuiszorg en ggz.

Inmiddels heb ik ruime ervaring opgebouwd in deze branche, die mij na aan het hart ligt. Mensen die werken in de zorg hebben een roeping en houden van mensen. Om op de hoogte te zijn van de meest recente regelgeving in de zorg, die ook in verband staan met de aard en de complexiteit van de conflicten in de zorg, heb ik in het voorjaar van 2017 een master gezondheidsrecht gevolgd.

Voorbeelden van door mij behandelde trajecten:

Mediation in de zorg binnen een medische vakgroep/maatschap/afdeling/team

E

Er is onrust binnen een medische vakgroep/maatschap/afdeling/team.

E

Er is een grote werkdruk en ook vanuit de organisatie wordt er druk uitgeoefend om excellent te presteren.

E

Er zijn kampen ontstaan die een verschillende visie hebben op het beleid van de maatschap/vakgroep/afdeling/team. Er is discussie over verschil van inzet van collega’s en ook over de zwaarte van het takenpakket.

E

Er is informeel leiderschap/dominantie van één van de collega’s en kritiek op het functioneren van elkaar.

E

De communicatie is gaandeweg verslechterd. Iedereen werkt hard en neemt niet de tijd om met elkaar te praten en te luisteren.

E

Men vertrouwt elkaar niet en gaat elkaar uit de weg. Er is geen samenwerking.

E

De situatie brengt spanningen met zich mee. Niet iedereen is daar tegen bestand. Er dreigen ziekmeldingen.

E

De Raad van Bestuur/directie maakt zich grote zorgen voor de patiëntveiligheid. Is deze nog wel geborgd als er geen samenwerking meer mogelijk is?

In een traject van teamcoaching en/of mediation kan gewerkt worden aan herstel van onderling vertrouwen en een gevoel van weer samen een gezamenlijk doel nastreven.

Via procesbegeleiding kan op minder formele wijze voorkomen worden dat de situatie escaleert.

Ook een studiedag of heidag in de zorg kan aangegrepen worden om zaken die niet goed lopen in een team met elkaar te bepreken en ook een blik te werpen op de toekomst. Hoe kan de samenwerking verbeterd worden? Waar willen we staan met de vakgroep over 5 jaar? Waar willen we om bekend staan binnen en buiten het ziekenhuis/de zorginstelling?

Voorkom dat iedereen na de heidag weer over gaat tot de orde van de dag door de gemaakte afspraken met elkaar vast te leggen en evaluaties in te bouwen.

Zorgverleners die “heisa” ervaren in hun team/vakgroep/maatschap, maar hun collega’s niet kunnen bewegen tot mediation of procesbegeleiding hebben de mogelijkheid inzicht te krijgen in de situatie en zelf een manier te vinden om het conflict het hoofd te bieden via 1 op 1 coaching. Je neemt weer zelf de regie over de situatie.

Voor mij is mediation het creëren van vrede op microniveau

Conflictoplossing zonder wapengekletter maar door partijen samen in dialoog te brengen een oplossing vinden en goed juridisch vastleggen, waarna beide partijen verder kunnen

Mediation tussen aios en opleider

Of er is een gespannen werkrelatie tussen een opleider en een aios. De aios heeft het gevoel dat er weinig aandacht voor hem/haar is en dat hij/zij aan zijn/haar lot wordt overgelaten. De opleider is teleurgesteld in de inzet van de aios. Tussendoor speelt ook een cultuurverschil tussen “oud” en “nieuw”. Over de verschillende inzichten wordt door de opleider en de aios niet gecommuniceerd. De verschillende wensen worden niet aan de ander kenbaar gemaakt.

Wanneer die situatie voortduurt is de kans groot dat de opleiding niet succesvol afgesloten kan worden. Dit heeft een gigantische impact op de aios maar ook voor de opleider is dit een ongewenste situatie.

Via procesbegeleiding is het mogelijk om escalatie of het ontstaan van conflicten te voorkomen en de werksfeer te verbeteren. De aios en opleider gaan onder begeleiding rond de tafel om knelpunten te bespreken en afspraken te maken.

Als er al conflicten ontstaan zijn is mediation een goed middel om in een vertrouwelijke setting de communicatie weer op gang te brengen, uit te spreken wat de wensen en behoeften zijn en oplossingen te vinden voor de ontstane problematiek tussen aios en opleider.

Indien één van partijen niet open staat voor mediation of conflictbegeleiding kan 1 op 1 conflictcoaching een manier bieden om zelf met de (conflict)situatie om te gaan en conflictvaardiger te zijn voor de toekomst.

Wanneer het vertrouwen tussen aios en opleider weer hersteld is heeft dit een enorm positieve invloed op de werksfeer maar ook op de productiviteit en kwaliteit van het functioneren van de aios.

Mediation in de zorg met arbeidsrechtelijke problematiek

Of er zijn conflicten tussen zorgverleners en management. Zowel de één als de ander voelt zich onbegrepen. Ze lijken verschillende belangen te hebben en verschillende doelen na te streven. Op één lijn komen ten aanzien van beleid is een onneembare vesting geworden. Het management is ontevreden over het functioneren van de zorgverlener. De zorgverlener accepteert de manager niet als hiërarchisch meerdere.

Via procesbegeleiding kan getracht worden de situatie niet te laten escaleren en weer on speaking terms te komen.

Echter, is het conflict al dieper geworteld, dan zal een mediation noodzakelijk zijn om een samenwerking weer mogelijk te maken. Is samenwerking niet mogelijk, dan zullen alternatieve mogelijkheden om het conflict te beslechten beproefd worden.

Is een medewerker of leidinggevende niet bereid om een mediationtraject in te gaan, dan kan 1 op 1 conflictcoaching een manier zijn om het conflict te kunnen hanteren zonder er aan onderdoor te gaan. Je krijgt handvatten om het conflict te kunnen overzien, ook het ontstaan ervan, en om de toekomst conflictvaardiger in te gaan.

Mediation tussen arts en patiënt

Er is een juridische procedure gaande n.a.v. een mogelijke fout van een gynaecoloog bij de bevalling, waarbij het kind blijvend letsel heeft opgelopen. De uitspraak in eerste instantie heeft plaatsgevonden. Hiermee is het conflict voor de ouders niet opgelost. De ouders overwegen in hoger beroep te gaan. Ze zijn erg boos en verdrietig. De juridische strijd wordt gevoerd tussen de advocaten van de ouders van het kind en de aansprakelijkheidsverzekeraar. De ouders hebben de gynaecoloog nooit meer gesproken sinds de bevalling. Ook de gynaecoloog gaat gebukt onder de gang van zaken. In een juridische context is het niet mogelijk je kwetsbaar op te stellen en je excuses aan te bieden.

De ouders willen geen interne mediator van het ziekenhuis. Ze vertrouwen het ziekenhuis niet meer.

In een gesprek van mens tot mens als onderdeel van een mediation of procesbegeleiding kunnen partijen in een vertrouwelijke setting uitspreken hoe de situatie een drama is voor beide partijen, waardoor er meer begrip over en weer ontstaat. Er ontstaat vervolgens ook ruimte om de financiële kant van de situatie te regelen en de kwestie af te sluiten.

Neem voor meer informatie telefonisch contact op of plan een gratis strategiegesprek op een tijdstip dat u goed uitkomt