Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Arbeidsrechtelijke Mediation

Waar gewerkt wordt, ontstaan conflicten.

Dat is geen probleem als je weet hoe je weer uit die conflicten kunt komen en samen een oplossing kunt vinden om de communicatie en samenwerking op een betere manier voort te zetten.

Soms moet je echter concluderen, dat een vruchtbare samenwerking er gewoon niet meer in zit. Maar je wilt wel van elkaar afscheid nemen op een respectvolle manier (exit-mediation).

Deze twee sporen kunnen gevolgd worden in een arbeidsrechtelijke mediation. Partijen bepalen zelf welk spoor er bewandeld wordt.

Bespaar kosten en herstel werkplezier door mediation in te zetten

Arbeidsconflicten gaan altijd samen met veel emotie, boosheid, frustratie en als gevolg daarvan de nodige stress. De werknemer ziet er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan. Ook de leidinggevende en HR functionaris voelen zich in deze situatie ongemakkelijk.

Arbeidsconflicten kosten de werkgever veel tijd, energie en geld. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld conflict dat niet wordt opgelost al snel ruim 50.000 euro voor de werkgever kost. De werknemer presteert minder goed, heeft meer begeleiding nodig van leidinggevende en HR en de kans op ziekteverzuim neemt toe.

Om escalatie van arbeidsconflicten te voorkomen, moeten conflicten niet vermeden worden maar aangepakt. Conflicten kunnen verhelderend werken, mits goed aangepakt op een waarderende wijze waarbij beide partijen in hun waarde worden gelaten.

Maar ook wanneer het conflict dusdanig is geëscaleerd dat de werknemer zich ziek heeft gemeld vanwege het arbeidsconflict, is mediation bij uitstek geschikt om het onderliggende conflict op te lossen. De mediator zal altijd proberen met beide partijen een bevredigende oplossing te zoeken. Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen. In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband.

Voor mij is mediation het creëren van vrede op microniveau

Stappenplan in mediation

E

De werkwijze is, dat ik eerst individuele gesprekken voer met de afzonderlijke partijen, voordat partijen gezamenlijk met elkaar in gesprek gaan onder mijn begeleiding. Ik krijg dan een duidelijk beeld waar de essentie van het probleem ligt en hoe partijen in het conflict staan. Ik kan hen dan sneller en beter begeleiden naar een door beide partijen gedragen oplossing.

E

Na de individuele gesprekken wordt duidelijk wie er aan tafel moet komen om het conflict op te lossen.

E

Partijen tekenen een mediationovereenkomst waarin o.a. de vertrouwelijkheid is geregeld.

E

Vertrouwelijkheid van de gesprekken is belangrijk en beide partijen komen samen overeen wie geïnformeerd mogen worden over de inhoud van de mediation. Deze personen tekenen een geheimhoudingsverklaring.

E

De mediation vindt plaats op een locatie die door beide partijen als voldoende neutraal wordt ervaren.

E

Naast de individuele gesprekken vinden gemiddeld drie gezamenlijke gesprekken plaats.

E

Afspraken tussen partijen worden neergelegd in een overeenkomst, zodat voor beide partijen het resultaat van de mediation duidelijk is. Partijen kunnen elkaar aan die afspraken houden.

E

Een dergelijk traject duurt veelal 4 tot 5 weken.

 

Indien gewenst kan vooraf een offerte op maat worden opgesteld.

Mediation bij impasse in arbeidsrelatie

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het niet eenvoudiger geworden om tot ontslag te komen, ook al is de situatie niet meer werkbaar. Werknemers durven niet aan te geven wel weg te willen, bang om hun positie en bescherming kwijt te raken. In een vertrouwelijke omgeving kunnen partijen aangeven wat ze werkelijk willen, zonder dat dit in een procedure tegen hen zal worden gebruikt.

 

Mediation en re-integratie

Wanneer een werknemer na ziekte weer start met re-integreren, is dit niet altijd eenvoudig voor de betrokken werknemer, collega’s en leidinggevende. Mogelijk zijn er irritaties ontstaan die zelfs neigen naar een arbeidsconflict. Een bedrijfsarts adviseert na een periode van ziekte mediation als voorwaarde om weer te komen tot re-integratie. In een dergelijke situatie kan bemiddeling de situatie klaren waardoor er duidelijkheid ontstaat richting de toekomst; voor zowel de werknemer, collega’s als leidinggevende.

 

Mediation light

Het komt ook wel eens voor, dat betrokkenen een mediationtraject te zwaar vinden. Ze willen wel met elkaar in gesprek om de problematiek te bespreken, maar ze weten nog niet hoe en op welke manier. Er wordt dan gevraagd om een “mediation light”. In een dergelijke situatie ben ik procesbegeleider, waarbij de vertrouwelijkheid ook wordt geborgd. Zie ook Procesbegeleiding.

We zagen echt niet hoe deze kwestie nog opgelost zou kunnen worden. Het was zo complex, met ziekte, re-integratie, een tussentijdse reorganisatie, een klokkeluidersmelding en volgens de leidinggevende ook nog disfunctioneren voordat de werknemer uitviel. Nancy heeft ons begeleid naar een algehele regeling waarna er weer perspectief is, ook voor de werknemer

HR manager GGZ instelling

Neem telefonisch contact op voor meer informatie of plan een kosteloos strategiegesprek in op een tijdstip dat het u goed uitkomt