Onderwijs
Viellevoy Arbeidsmediation | Advocatuur

Financiële sector

Hoewel we elkaar van hoog tot laag tutoyeren, blijft het toch een hiërarchische organisatie

Het compliance vraagstuk wordt steeds belangrijker. Hoe kunnen we elkaar op een respectvolle manier aanspreken?

De financiële sector ligt in de samenleving steeds meer onder vuur. Maar ook wij doen zinvol werk. Ik wil in ieder geval dat gevoel hebben als ik in een team samenwerk

Mijn eerste banen heb ik gehad in de financiële sector, in het verzekeringswezen. Een zakelijke, commerciële omgeving, gericht op winst. Dit geeft een bepaalde dynamiek, die als er sprake is van een gezamenlijk belang, een enorme energie geeft aan de medewerkers.

Sindsdien is mijn netwerk ook in de financiële sector blijven bestaan. Familie, vrienden en kennissen werken in deze wereld en het voelt nog steeds vertrouwd. De ontwikkelingen over decennia inmiddels in de sector ben ik mee blijven lopen. Ik ben op de hoogte van de problematiek die er speelt, de veranderingen, fusies en overnames.

Dit netwerk heeft er voor gezorgd dat ik veelvuldig mediations begeleid in de financiële sector. Gezien mijn achtergrond als arbeidsrechtadvocaat zijn het voornamelijk arbeidsgerelateerde conflicten, die ook steeds vaker niet alleen één medewerker betreffen.

Voor mij is mediation het creëren van vrede op microniveau

Conflictoplossing zonder wapengekletter maar door partijen samen in dialoog te brengen een oplossing vinden en goed juridisch vastleggen, waarna beide partijen verder kunnen

Toepassing van mediation in de financiële sector:

Mediation tussen medewerkers onderling

Er is een conflict ontstaan tussen collega’s onderling waardoor de samenwerking slecht is. De communicatie tussen beiden leidt slechts tot escalatie van het conflict. Management en HR  zijn er niet in geslaagd weer verbinding te creëren tussen de collega’s. Ziekmelding ligt op de loer of heeft zich al aangediend. Vaak wordt bij de start van re-integratie bij herstel duidelijk dat er sprake is van een arbeidsconflict, dat eerst opgelost moet worden voordat de re-integratie kan starten en de betrokken medewerker de werkvloer kan betreden. De bedrijfsarts adviseert in dat geval mediation om de impasse te doorbreken.

Mediation tussen leidinggevende en medewerker

Een nieuwe leidinggevende, een negatieve beoordeling, problemen met autoriteit of vaak ook botsende karakters kunnen allemaal reden zijn voor een conflict en verminderd vertrouwen tussen een leidinggevende en een medewerker. Vertrouwen is in een samenwerkingsrelatie de crux en noodzakelijk voor het goed functioneren van medewerker en leidinggevende. Zodra het vertrouwen ontbreekt zullen er knopen moeten worden doorgehakt; ofwel het vertrouwen wordt hersteld of partijen zullen afscheid van elkaar moeten nemen, wat overigens niet altijd hoeft te betekenen dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Herplaatsing zal altijd overwogen worden.

Ook hier is ziekmelding een reëel risico als het arbeidsconflict niet wordt opgelost. En ook in deze situatie zal re-integratie pas kunnen plaatsvinden als het vertrouwen hersteld is.

Teammediation van een team waarin het onderling vertrouwen hersteld moet worden

Steeds vaker wordt onderkend door de leidinggevende dat een conflict tussen twee personen in een team niet op zichzelf staat. Het zijn vaak geen twee personen die tegenover elkaar staan maar twee kampen. Bewust en onbewust ontstaat er destructief gedrag zoals zogenaamde (sarcastische) grapjes, excuses, smoesjes, roddelen, ja zeggen en nee doen, vertragen, opzettelijk tegenwerken of zelfs bepaalde werkzaamheden staken.

De leidinggevende zal deze onderstroom moeten ombuigen naar open communicatie gericht op een gezamenlijk doel. In een teammediation gaan we hiermee aan de slag in een vertrouwelijke setting waarbij iedereen letterlijk en figuurlijk gehoord zal worden.

Mediation tussen ondernemingsraad en directie/raad van bestuur

De gang naar de Ondernemingskamer bij een conflict tussen ondernemingsraad en directie of raad van bestuur is niet bevorderlijk voor de goede onderlinge relatie tussen beide gremia, integendeel. In een mediation wordt niet alleen gezocht naar een oplossing voor het conflict dat er ontstaan is maar wordt eveneens gewerkt aan de onderliggende relatie. Zodra de onderlinge verhoudingen goed zijn en er open en eerlijk gecommuniceerd wordt, zijn verschillen makkelijker te overbruggen.

Mediation tussen raad van commissarissen en raad van bestuur

In deze tijd van compliance en good governance kunnen conflicten ontstaan op het hoogste niveau waarbij het geen optie is om deze te negeren. Geen actie ondernemen heeft verstrekkende gevolgen voor het moreel in een organisatie. Iedereen weet er van af en ziet dat er niets gedaan wordt. Vertrouwelijkheid en het in vertrouwelijkheid oplossen van de problematiek is zeer belangrijk. Ruchtbaarheid kan verstrekkende (financiële) gevolgen hebben en de stabiliteit van de organisatie in gevaar brengen. Mediation is bij uitstek het middel om de verbinding te herstellen.

Neem voor meer informatie telefonisch contact op (06 – 11 0 12 901) of plan een gratis strategiegesprek in op een tijdstip dat het u goed uitkomt.